Naslovnica Sport u Belišću Aktivnosti Udruga Politika O Projektu Pravilnik objavljivanja Kontakt
Stranice u sklopu projekta
Korisni?o ime
XMLRSS kanal
Web povezuje ljude
Papučki maraton 08.04.2019

Slika

2. PAPUČKI MARATON 2019.
08.06.2019. / subota

 

ORGANIZATOR:

SRK „Baraber“ Belišće

 

MJESTO ODRŽAVANJA:
Država: Republika Hrvatska
Lokacija: Orahovica - jezero, Park prirode Papuk

KATEGORIJE:

Maraton ( 42km), Polumaraton (21km) i Rekreacijska (11km)

*kilometraže nisu okvirne...
PRIJAVE NA:  http://baraber-extreme-team.com/pm/Glavnaadd.php

STARTNINA:
Napomena 1:

Prijava i uplata startnine od 150kn uplaćuje se do 26.05.2019. na žiro-račun organizatora:

IBAN: HR92 2340 0091 1103 4467 2

SRK „Baraber“, Bistrinačka 1, 31551 Belišće

Molimo da prilikom uplate napišete PM2019 te prezime i ime za koga se uplaćuje !

Napomena 2:

Strani državljani plaćaju startninu od 150 kn/20 EUR na registracijama za utrku!!! 

Startnina uključuje sljedeće stavke:
1. Sudjelovanje na utrci
2. Postavljanje staze i troškove pregleda terena
3. Službeno mjerenje vremena, obrada i objava rezultata

4. Startni paket (majica, startni broj, promomaterijal)
5. Osvježenje i okrjepu tokom i nakon utrke

6. Finišerske medalje
7. Ručak

8. Dežurstvo Hrvatske Gorske službe spašavanja
9. Sve potrebne dozvole od mjerodavnih institucija

...

SATNICA:

SUBOTA, 08.06.2019.  

07:00-09:00: Registracije za utrku (sve kategorije)

10:00 Start svih kategorija

17:00 Limit za dolazak na cilj za sve kategorije

17:00 Proglašenje pobjednika za sve kategorije 

Napomena: Ukoliko ste rangirani među prva 3 mjesta u svojim kategorijama, a želite krenuti prije iz Orahovice, obratite se organizatoru da vam uruči medalje i poklon pakete.


PRAVILA UTRKE:

1. Natjecatelji moraju slijediti označenu trasu sukladno svojoj kategoriji.

2. Staza je označena postojećim markiranim planinarskim putevima, te trakicama ili strelicama na križanjima. Zabranjeno je korištenje puteva izvan staze i kraćenje staze.

2. Natjecatelji se natječu na vlastitu odgovornost.

5. Natjecatelji moraju nositi startnim broj na prsima tokom cijele utrke

7. Natjecatelji se moraju pridržavati pravila kretanja u prometu pošto utrka na nekim dijelovima prolazi prometnicama.

8. Natjecatelji se moraju pridržavati svih uputa od strane službenih osoba na kontrolnim točkama, prijelazima prometnica i svih ostalih lokacija.

9. Svi natjecatelji koji odustanu dužni su o tome obavijestiti organizatora pozivom ili slanjem SMS-a sa svojim natjecateljskim brojem, imenom i prezimenom.

10. Sve maloljetne osobe mogu sudjelovati ( samo rekreativna kategorija) isključivo uz pratnju i na odgovornost roditelja.

11. Za nepridržavanje ovih pravila natjecatelji će biti diskvalificirani.

12. Organizator nisu odgovorni za oštećenje ili gubitak stvari ili privatne imovine.

13. Svi natjecatelji koji tijekom utrke odustanu dužni su o tome obavijestiti organizatora, a ako o tome osobno ne obavijeste organizatore na zapisničkom stol do vremena službenog završetka utrke snosit će sankcije zabrane sudjelovanja na svim sljedećim utrkama

15. Za hitne slučajeve angažirano je dežurstvo Hrvatske Gorske službe spašavanja tijekom utrke.

*ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMJENE RASPISA

KONTAKT ORGANIZATORA
Mob: +385 98 635193, Angel
E-mail: baraber.extreme.team@gmail.com

2. PAPUK MARATHON 2019.
06/08/2019/ Saturday

 
ORGANIZER:
SRK "Baraber" Belišće

THE PLACE OF EVENT:

Country: Republic of Croatia
Location: Orahovica - Lake, Papuk Nature Park

CATEGORIES:
Marathon (42km), Half-marathon (21km) and Recreation Center (11km)

REGISTRATION ON: …SOON…

REGISTRATION FEE:
Note 1:
Foreign citizen fee will be pay the 20 EUR on race registrations 08/06/2019/ !!!

Starting includes the following items:
1. Participation in the race
2. Setting the track and the costs of field inspection
3. Official measurement of time, processing and publication of results
4. T-shirt and lunch
5. Refreshment during and after the race

6. Finishing medals
7. The Guardianship of the Croatian Mountain Rescue Service
8. All necessary permits from the relevant institutions
9. T-shirt and lunch


SCHEDULE:
SATURDAY, 8 June 2019
07: 00-09:00: Registration for race (all categories)
10:00 Start of all categories
17:00 Limit to reach the goal for all categories
17:00 Announcement of winners for all categories
Note: If you are ranked among the top 3 places in your categories and want to go first from Orahovica, contact the organizer to give you medals and gift packs.

URBAN RULES:
1. Competitors must follow the marked route according to their category.
2. The track is marked with existing marked hiking trails, and trails or arrows at intersections. It is forbidden to use roads outside the track and to cross the track.
2. Competitors compete on their own responsibility.
5. Competitors must wear a start number chip throughout the race
7. Competitors must adhere to the rules of movement in traffic as the race in some parts passes on the roads.
8. Competitors must comply with all instructions from official persons at checkpoints, road crossings and all other locations.
9. All abandoned competitors are obliged to notify the organizer by sending SMS with their competitor's number, name and surname.
10. All juveniles may participate solely with the escort and the responsibility of their parents.
11. For non-compliance with these rules, the contestants will be disqualified.
12. The organizer is not liable for any damage or loss of property or private property.
13. All contestants who are disqualified during the race are obliged to notify the organizer about that, and if they do not personally notify the organizers on the record table by the time of the official end of the race, they will be subject to the prohibition of participation in all the following races
15. For emergency cases, the duty of the Croatian Mountain Rescue Service was engaged during the race.

* ORGANIZER RESPONDS THE RIGHT TO CHANGE THE PROVISIONS

ORGANIZER CONTACT
Mob: +385 98 635193, Angel
E-mail: baraber.extreme.team@gmail.com

Gagro d.o.o. Valpovo
Izgradnja i prodaja nekretnina

iak d.o.o. Valpovo
za proizvodnju, trgovinu i usluge
Restoran Jelengrad


Zanima Vas grad Beli??
Posjetite slu?bene stranice