UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA - BELIŠĆE

Ranička 14, Belišće - OIB: 09637920046 - IBAN: HR 89 2340 0091 1106 2020 6
Tel: 099 6909 114 - E-mail: hvidra.belisce@gmail.com


Početna O nama PREDSJEDNIŠTVO NADZORNI ODBOR UDRUGE SUD ČASTI
Dokumenti Linkovi Galerija Kontakt Pristupnica
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
ODLUKA O FINANCIRANJU

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

POGLEDAJ ODLUKU U PDF-u

IZVJEŠĆE O NAJZNAČAJNIJIM AKTIVNOSTIMA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA I PLAN BUDUĆIH AKTIVNOSTI

Slika

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće o aktivnostima i planu budućih aktivnosti, s posebnim osvrtom na provedbu Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Kompletan dokument možete preuzeti NA LINKU:

O B A V I J E S T

Udruga HVIDR-a Belišće u sklopu projekta promicanja vrijednosti Domovinskog rata u suradnji i potporu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dana 25. studenoga 2017. organizira jednodnevnim izlet djece i mladih u grad heroj Vukovar. Tim povodom Udruga je izdala prigodni bilten, koji možete pogledati, preuzeti NA LINKU:

Projekt povećanja energetske učinkovitosti

Projekt povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama za članove HVIDR-a RH na području Republike Hrvatske u 2021. godini

Obavijest i poziv na sudjelovanje u Projektu

Natječaj Zaklade hrvatskih

Natječaj Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za ostvarivanje potpore za obrazovanje - 2020./2021. - studenti

Zaklada je nadležna pravna osoba koja provodi postupak za ostvarivanje prava na potporu za obrazovanje iz čl. 124. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, br. 121/17, 18/19).

Upravni odbor Zaklade, na dan 2.11.2020.godine raspisao je, temeljem Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje (“Narodne novine”,br.101/2019), natječaj za potporu za obrazovanje za PREDDIPLOMSKE, DIPLOMSKE I POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE, koji je objavljen u dnevnim novinama “Večernji list” te je s paketom obrazaca, osim na mrežnoj stranici Zaklade, dostupan i na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Natječaj za potporu za obrazovanje za SREDNJU ŠKOLU bio je objavljen 14.09.2020. god te je završio je 5.10.2020.godine.
U nastavku možete preuzeti tekst Natječaja i obrasce, kao i link na Pravilnik objavljen u “Narodnim novinama”.


Natječaj traje do 23.11.2020.godine. (23.11.2020 je zadnji dan kada se može poslati prijava na natječaj).

Obrasce je potrebno uredno popuniti i ovjeriti u nadležnoj obrazovnoj ustanovi.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijava na natječaj šalje se poštom na adresu;

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Park Stara Trešnjevka 4, Zagreb

(s naznakom-Natječaj za potporu za obrazovanje-STUDENTI)

PIOPĆENJE ZA JAVNOST

HVIDR-a RH
Galovićeva 10
10 000 Zagreb

U svezi medicinske dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Nastavno na recentne informacije koje se pojavljuju u javnosti kako hrvatski branitelji od svojih liječnika primarne zdravstvene zaštite traže preslike osobnih zdravstvenih kartona ovjerene pečatom i potpisom na svakoj stranci te kompletnu medicinsku dokumentaciju po vrstama bolesti kronološki od početka liječenja, preslikanu identično kao original, na temelju uputa koje su dobili u uredima za branitelje, obavještavamo hrvatske branitelje, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost o sljedećem:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji stupio je na snagu 14. prosinca 2017. godine, a njegova puna implementaciju iziskuje donošenje određenog broja pravilnika i uputa na čemu Ministarstvo hrvatskih branitelja intenzivno radi. Dio pravilnika već je u provedbi, a dio je u postupku donošenja. Između ostalih, u postupku donošenja je i Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za koji je s današnjim danom, 15. veljače 2018. godine, otvoreno javno savjetovanje.

Spomenutim Pravilnikom određena je medicinska dokumentacija koja je potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti. Između ostalog, navedeno je da izabrani doktor obiteljske (opće) medicine izdaje električni ispis osobnog zdravstvenog kartona za provedbe stručne procjene u svrhu ostvarivanja statusa HRVI-ja po osnovi bolesti.

Nositelj izrade navedenog Pravilnika je ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministra hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav.

Napominjemo kako su pogrešna tumačenja da medicinska dokumentacija potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti mora biti dostavljena ovjerena i preslikana te pozivamo hrvatske branitelje na strpljenje do skorog donošenja samog Pravilnika, kojim će biti precizno i jasno propisani svi dokazi potrebni za ostvarivanje prava po Zakonu.

RAD PODRUČNIH JEDNICA

RAD PODRUČNIH JEDNICA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

Dokument u PDF formatu:


O nama

   Udruga HVIDR-a Belišće osnovana je dana 9. studenoga 2013. godine u Amaterskom kazalištu Belišće.

   Za prvog Predsjednika i Dopredsjednika udruge HVIDR-a Belišće izabrani su: hrvatski branitelji - dragovoljaci iz Domovinskog rata i ratni vojni invalidi iz Belišća: g. Pavo  Milekić, umirovljeni bojnik HV-a i g. Dragomir Šimić.

   Za prvog Predsjednika Nadzornog odbora udruge HVIDR-a Belišće izabran je hrvatski branitelj - dragovoljac iz Domovinskog rata i ratni vojni invalid g. Ivica Vidošić iz Valpova.

   Za prvog predsjednika Suda časti udruge HVIDR-a Belišće  2015. godine izabran je hrvatski branitelj - dragovoljac iz Domovinskog rata I ratni vojni invalid g. Zvonko Špoljarić iz Valpova.

Ciljevi, područje(a) djelovanja sukladno  ciljevima, djelatnosti udruge:

   Udruga HVIDR-a Belišće je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja socijalne i pravne zaštite hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, promicanja, razvitka i unapređenja vrijednosti Domovinskog rata i njegovih žrtava.

Udruga HVIDR-a Belišće sukladno ciljevima Udruge djeluje na području Promicanja vrijednosti Domovinskog rata, zaštite interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, zaštite interesa hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, zaštite interesa članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, ljudskih prava i socijalne djelatnosti i Ostalim djelatnostima hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

 • Promicanje vrijednosti Domovinskog rata
 • Zaštita interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zaštita interesa hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata
 • provođenje aktivnosti kojima se potiče realizacija socijalne zaštite i pružanje besplatne pravne pomoći članovima
 • praćenje odredaba svih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, te aktivno sudjelovanje u prijedlozima izrade novih akata u suradnji sa nadležnim državnim institucijama RH, kao i briga o interesima članova i promicanju vrijednosti Domovinskog rata u EU
 • promicanje istine o Domovinskom ratu u RH i inozemstvu
 • promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota, te promicanje i oplemenjivanje moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda
 • briga o osiguravanju uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja svojih članova
 • briga o osiguravaju uvjeta za aktivno sudjelovanje svojih članova u svim oblicima društvenog i političkog života
 • briga o promicanju u činove časnika i dočasnika, te briga o dodjeli odličja i priznanja svojim članovima koji su to zaslužili
 • promicanje tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unapređenja opće zdravstvene sposobnosti svojih članova
 • sudjelovanje i potpora u radu državne komisije za otkrivanje zločinaca, zločina i ratnih profitera
 • planiranje rada Udruge, te provođenje projekata i programa od interesa za opće dobro, posebice aktivnosti usmjerenih zaštiti prava članova Udruge i promicanju vrijednosti Domovinskog rata  
 • provođenje ostalih aktivnosti u praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i oblikovanju javnog mnijenja, te izražavanju stajališta, mišljenja i poduzimanja inicijativa o pitanjima u svezi interesa hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i promicanju razvitku i unapređenju vrijednosti Domovinskog rata, kao i njegovih žrtava
 • informiranje javnosti o radu Udruge
 • udruživanje u članstvo u sustavu HVIDR-a RH (HVIDR-u Osječko-baranjske županije i HVIDR-u RH)
 • razvijanje programa suradnje sa drugim srodnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu
 • organiziranje humanitarnih aktivnosti sukladno važećim zakonskim propisima
 • pripremanje i usluživanje pića i toplih napitaka, bezalkoholnih pića i jela koje udruga organizira za potrebe članova u svojim poslovnim prostorijama.
 • Ostale djelatnosti branitelja i veterana Domovinskog rata.

   Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruga HVIDR-a Belišće, na temelju Odluke Skupštine Udruge, dragovoljno se udružuje u Zajednicu udruga i članova HVIDR-a Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: HVIDR-a Osječko-baranjske županije) i Zajednicu županijskih zajednica, udruga i članova HVIDR-a RH (u daljnjem tekstu HVIDR-a RH).

Udruga HVIDR-a Belišće može surađivati sa srodnim udrugama u Domovini i inozemstvu radi ostvarenja svojih ciljeva.

Članstvo:

Članom Udruge HVIDR-a Belišće može postati hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i pripadnik hrvatskog vijeća obrane, član Zajednice županijskih zajednica udruga HVIDR-a HVO Herceg bosna, koji ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište u RH, te posjeduje pravovaljanu potvrdu o pripadnosti postrojbi Oružanih snaga RH ili postrojbi HVO-a.

Član Udruge HVIDR-a Belišće (osobe navedene u stavku 1.) ima prebivalište na području djelovanja udruge, a svojim učlanjenjem: 

 • prihvaća načela, program i Statut udruge
 • izražava spremnost promicanja ciljeva i provedbe zadaća Udruge HVIDR-a Belišće. 

Odluku o prijemu u članstvo donosi Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Belišće na temelju Statuta i Pravilnika Udruge. 

U č l a n j e n j e

Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata koji želi postati članom Udruge HVIDR-a Belišće podnosi  vlastoručno potpisan pristupni list.

Članstvo u udruzi stječe se danom odluke o prijemu, a stupa na snagu danom izrade članske iskaznice, koja je u nadležnosti HVIDR-a RH.                                            

Ukoliko član promijeni prebivalište na području djelovanja Udruge, dužan je u svojoj udruzi zatražiti odjavnicu s kojom se upisuje u drugu udrugu HVIDR-a.

Višestruko članstvo nije dopušteno.

 

 

 

 

 

 

 

powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"